Facebook Blog  
Youtube
Email: 
Heslo:

Registrace  |  Nákupní košík  |  Kontakt

detektivka

Obchodní podmínky

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem a poskytovatelem služeb na webu ekihulka.cz je společnost Indeart s.r.o., se sídlem Bořetice 193, 69108 Bořetice, IČ: 02963345, DIČ: CZ02963345, Registrace: Obchodní rejstřík Brno, oddíl C vložka 83142, (dále jen Provozovatel) tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravující poskytování služeb webu (dále jen Služby). Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran pro využívání Služeb Provozovatele poskytovaných prostřednictvím webových stránek eknihulka.cz nebo aplikací na nich umístěných. Poskytování Služeb není geograficky omezeno.
 2. Prostřednictvím webu eknihulka.cz Provozovatel poskytuje Služby v oblasti vyhledávání, informace o knihách, prodej knih a elektronických knih, prodej audio knih, digitalizovaných časopisů, článků a ostatních literárních děl (dále jen Služby nebo Díla) a zboží související s čtením elektronických knih (dále jen Zboží).
 3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, těmito VOP včetně všech jejich součástí (dále jen "Uživatel"), případně osoba nezletilá a to pouze ze souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.
 4. Uživatel bere na vědomí, že mu nebude oznámena změna VOP a je tímto povinen při využití Služeb seznámit s aktuální VOP.
 5. VOP můžou být změněny jednostranným rozhodnutím poskytovatele. Změna je vždy platná ode dne kdy dojde k zveřejnění VOP na webu Poskytovatele.
 6. Pro využívání Služeb může být ze strany Poskytovatele vyžadována registrace Uživatele. Za tímto účelem je Uživatel povinen uvést správné a pravdivé údaje o své osobě. V případě změny údajů Uživatele je tento Uživatel povinen tyto údaje změnit před využíváním Služeb. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

Čl. II ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Služby se rozumí takové služby, které jsou zpoplatněny Provozovatelem a jsou poskytnuty Uživateli na základě registrace na webu eknihulka.cz. Nebo jsou Uživateli poskytnuty ve formě Zboží.
 2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu eknihulka.cz je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel nemá oprávnění rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet, upravovat nebo měnit obsah webu eknihulka.cz. Uživatel dále nemá oprávnění používat automatizovaných prostředků k přístupu k obsahu webu eknihulka.cz
 3. Uživatel prostřednictvím webu může získat právo o k užití autorského díla a to na základě nákupu a úhrady ceny za autorské dílo.
 4. Autorské dílo může být Uživateli prostřednictvím webu eknihulka.cz zpřístupněno formou stažení autorského díla. Stažením se rozumí zhotovení dočasné nebo trvalé rozmnoženiny autorského díla v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Uživatel toto autorské dílo může využívat pouze v souladu VOP nebo licencí, pokud je k dílu poskytnuta.

Čl. III UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Uživatel se při prvním nákupu zaregistruje na webu eknihulka.cz v sekci registrace. Registrace bude provedena na základě vyplnění povinných údajů podle pokynů registrace a VOP.
 2. Na základě této registrace zřídí Provozovatel Uživateli uživatelský účet s přístupovými údaji v podobě jména a hesla. Tyto údaje je Uživatel povinen chránit, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že dojde k zneužití údajů je Uživatel povinen tuto skutečnost Provozovateli neprodleně oznámit.
 3. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené neoprávněným přístupem na web eknihulka.cz do doby něž dojde k blokaci účtu ze strany Provozovatele.
 4. Uživatel bere na vědomí, že účet Uživatele nemusí být dostupný trvale. Poskytovatel má právo tuto dostupnost omezit na dobu nezbytnou a to především v souladu s údržbou webu eknihulka.cz.
 5. Provozovatel má právo pozastavit přístup na účet Uživatele v případě porušení VOP Uživatelem.

Čl. IV POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ

 1. Na webu eknihulka.cz je uveden seznam Děl a Zboží, která jsou poskytnuta Provozovatele Uživateli k nákupu. Nabídka těchto Děl a Zboží je aktuální po dobu umístění Díla nebo Zboží na webu eknihulka.cz.
 2. Ceny za poskytnuté Díla a Zboží jsou uvedeny jako konečné včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Cena za stažení Díla zahrnuje poplatek za využití Díla podle rozsahu uvedeném ve VOP nebo licenci Díla.
 3. Uživatel je oprávněn po stažení Díla také ke zhotovení kopie Díla pro svou osobní potřebu v souladu s platným autorským zákonem. Uživatel bere na vědomí právní podmínky pro stažené Dílo. Právní podmínky se pro stažené Dílo a rozsah užití můžou lišit a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Provozovateli ze strany Vydavatelů. Uživatel je povinen se s těmito VOP seznámit.
 4. Uživatel při nákupu zboží vytvoří objednávku prostřednictvím svého uživatelského účtu na webu eknihulka.cz. Na základě objednávky provede platbu prostřednictvím zvoleného platebního kanálu.
 5. Uživatel je povinen platby provést na základě pravidel zvoleného platebního kanálu. Pokud Uživatel neuvede povinné údaje pro provedené platby, Provozovatel neodpovídá za prodlení dostupnosti Díla nebo Zboží.
 6. Uživatel je oprávněn provedenou platbu reklamovat pokud byla Provozovatelem chybně zúčtována a to nejpozději 30 dnů ode dne jejího připsání na účet Provozovatele.
 7. Pokud nebude provedena úhrada vytvořené objednávky Uživatelem do 7 dnů po jejím vytvoření, bude objednávka Provozovatelem stornována.
 8. Uživateli bude Dílo poskytnuto ke stažení po uhrazení objednaného Díla.
 9. Pokud se jedná o Zboží bude Uživateli předáno podle podmínek zadaných při objednávce.
 10. Provozovatel není povinen poskytnout Služby nebo Zboží Uživatelům, kteří poruší VOP nebo byl účet Provozovatelem zrušen.
 11. Uživatel je povinen si objednané Služby nebo Zboží zkontrolovat. Poskytovatel nebere zodpovědnost za chyby uvedené v objednávce.

 


Čl. VI TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. Poskytování Služeb a Zboží je prováděno prostřednictvím internetu a to přes webové rozhraní na adrese www.eknihulka.cz.
 2. Provozovatel neodpovídá za správnost a schopnost stažení Díla Uživatelem, pokud Uživatel nevlastní prostředky k tomu standardně určené, převážně: počítač nebo jiné zařízení, webový prohlížeč, připojení k internetu.
 3. Provozovatel zabezpečuje obsah eknihulka.cz proti neoprávněným přístupům a zásahům třetích stran, proti virovým útokům a podobným činnostem.
 4. Uživatel bere na vědomí, že musí být také chráněn prostředky, které by mohli způsobovat přístup podle bodu 3.
 5. Uživatel nemá oprávnění nijak ovlivňovat chod webu eknihulka.cz, měnit obsah, sledovat ostatní uživatele, zkoušet přihlašovací údaje jiné, než mu byly přiděleny, apod..
 6. V případě vkládání komentářů je Uživatel povinen dodržovat právní předpisy. Převážně nesmí Uživatel vkládat obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob, např. obsah rasistický, diskriminační, urážlivý, apod.. Provozovatel má právo nevhodný obsah smazat.
 7. Poskytovatel má právo sledovat a komentovat obsah vložený Uživatelem.
 8. Bonusové produkty, speciální produktové balíčky (například tištěné knihy, CD ap.) se rozesílají jen na území ČR.

Čl. VII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy na webu eknihulka.cz. Uživatel registrací uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
 3. Dojde-li ke změně osobních údajů Uživatele je toto povinen v nezbytné době změnit na svém uživatelském účtu.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a Provozovatel je oprávněn pověřit třetí stranu zpracováním těchto údajů.
 5. Uživatel poskytuje Provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem reklam a propagace webu eknihulka.cz. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
 6. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné a Uživatel tento souhlas může kdykoliv emailem odvolat. Uživatel tímto bere na vědomí, že Provozovatel bez těchto údajů nemůže vést Uživateli účet a ten při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude zrušen.

Čl. VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Uživatel bere na vědomí, že po potvrzení objednávky Uživatelem započne ihned plnění této objednávky. Storno objednávky je možné provést pouze do doby, než Provozovatel započne své plnění.
 2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto VOP. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části VOP, jež pozbyla platnosti.
 3. Provozovatel má oprávnění přerušit nebo zrušit poskytování jakékoli služby prostřednictvím webu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody tímto způsobené.

 

Tyto VOP jsou platné od 10.7.2013.


Romeo, Julie a tma
Romeo, Julie a tma


Golet v údolí
Golet v údolí


Doomdorfova záhada
Doomdorfova záhada


Jak jsem potkal ryby
Jak jsem potkal ryby


Ultreia
Ultreia


Nikola Šuhaj loupežník
Nikola Šuhaj loupežník